LUOJAN KÄMMENELLÄ RY

 

TIETOSUOJASELOSTE

Luojan kämmenellä ry rekisteriseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä
Luojan kämmenellä ry
Y-tunnus 3201208-1
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Anni Simola
0400 856 101
luojankammenellary@gmail.com

Rekisteröidyt
Rekisteriin merkitään yhteystiedot yhdistyksen toimintaan osallistujilta, yhdistyksen jäseniltä, kannatusjäseniltä, lahjoittajilta ja yhteistyökumppaneilta.
Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään lakisääteisten tietojen perusteella sopimuksella tai suostumuksella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.
* Toimintaan osallistuvien tiedottaminen, toiminnan hoitaminen ja ohjeistus, palveluiden sekä tapahtumien markkinointi.
* Yhdistyksen jäsentietojen ylläpito ja tiedottaminen,
* Kannatusjäsentietojen ylläpito, yhdistyksen kannatusjäsenten tervehdyskirjeiden lähettäminen, yhdistyksen tiedottaminen ja markkinointi
*Lahjoittajien tietojen ylläpito ja tiedottaminen
*Yhteistyön hoitaminen, tiedottaminen ja markkinointi
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Yhdistyksen jäsenet
*nimi
*sähköposti/osoite
*puhelinnumero
*tilinumero
Toimintaan osallistuvien yhteystiedot
* nimi
* sähköposti/ osoite
* puhelinnumero
Kannatusjäsenien yhteystiedot
* nimi
* sähköposti/osoite
* tilinumero
* tiedot toteutuneista ja tulevista jäsenmaksuista
* tiedot vuosittaisien tervehdyskirjeiden lähettämisestä
Lahjoittajat
*nimi
*sähköposti
*puhelinnumero
Yhteistyökumppanit
*yksityishenkilön/ yhdistyksen / yrityksen nimi
*y-tunnus
*sähköposti
*puhelinnumero
*yhteyshenkilön nimi
*mahdolliset laskutustiedot

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
luojankammenellary@gmail.com.
*Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
*Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
*Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
*Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
*Poisto-oikeus eli oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot välittömästi tai viimeistään 1 kuukauden määräajassa
tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
*Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
*Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
*Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot saadaan säännönmukaisesti:
*Suoraan tapahtumiin osallistuvilta lomakkeella.
* Verkkosivujen kautta liittyessä kannatusjäseneksi.
*Solmiessa yhteistyötä tai lahjoitusta yhdistyksen kanssa.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen käsittelyt
Luovutamme tietoa vain rahastonhoitajalle ja vakuutusyhtiöön.
Käsittelyn kesto
* Osallistuvien henkilötietoja säilytetään toimintavuosi kerrallaan.
* Yhdistyksen jäsen- ja kannatusjäsentietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.
* Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan välittömästi, mikäli haluaa purkaa
suostumuksensa markkinointiin.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.
Rekisteröidyn mahdollisuudet vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn
Erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:
*Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
* Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten ottamalla meihin yhteyttä.
* Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
*Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisteriä käsittelevät rekisterinpitäjä ja yhdistyksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja tapahtumien hoitajat.
Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.